КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

МИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
 • Проектиране, разработка, интеграция и поддръжка на специализиран софтуер
 • Внедряване на системи за информационен мениджмънт и интеграция със съществуващи в това число ERP, CRM, BI, PM & Resource Planning и др.
 • Планиране и изграждане на информационна и комуникационна инфраструктура
 • Системи за събиране и многокритериален анализ на информация и бази данни
 • Обучение
БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
 • Анализ на бизнес процесите и нуждите в организацията, изготвяне на функционални и технически изисквания за разработка и внедряване
 • Изготвяне на цялостна програма за реализация на комплексна интегрирана система за Планиране на ресурсите на предприятието (ERP)
 • Възможност за избор на безплатно (Open source) решение, отговарящо най-пълно на нуждите на предприятието, в това число модули за управление на документооборот, CRM, Управление на проекти, Вътрешна комуникация, HR, Employee directory, Отпуски, Фактуриране и Управление на договори и много други
 • Внедряване и персонализация, съгласно специфичните нужди и изизсквания
 • Обучение на персонал
 • Поддръжка и консултанстки услуги
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • Управление на проекти по разрабтока и внедряване на комплексни софтуерни решения и системи за планиране и управление на ресурсите
РАБОТА
 • Изготвяне на GAP анализ за ниво на съответствие с GDPR и най-добрите практики за защита на личните данни
 • Анализ за ниво на съответствието с Регламент (EC) 2016/679 и ISO/IEC 27001
 • Изготвяне на препоръки и насоки за привеждане на информационната сигурност в съответствие с изискванията на GDPR
 • PDO (Personal Data Officer) под наем за организации, нямащи задължение за щатен такъв
 • Обучение на персонал