КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://ec.europa.eu - REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - General Data Protection Regulation

http://eur-lex.europa.eu - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

www.cpdp.bg - Република България - Комисията за защита на личните данни

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html - ISO 27001 - Системи за управление сигурността на информацията

www.project.bg - Българска асоциация по управление на проекти

www.sme.government.bg - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

ec.europa.eu/contracts_grants/index_bg.htm - Европейска комисия - Обществени поръчки и безвъзмездни средства

ope.moew.government.bg - Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС)

www.eufunds.bg - Структурни фондове на Европейския съюз